Оплаченная реклама

miercuri, 30 ianuarie 2013

Patronatele

Patronatele Consideraţii generale
Potrivit art.1. din Legea nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă, noţiunea de patron desemnează orice persoană fizică sau juridică ce angajează salariaţi prin încheierea unui contact individual de muncă.
In spiritul Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, se reţine următoarea distincţie:
-  termenul de patron desemnează angajatorul, persoană juridică sau fizică, autorizată potrivit legii, care administrează, utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forţă de muncă salariară;
-  termenul de unitate desemnează regiile autonome, companiile naţionale, societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice, asociaţiile de orice fel şi organele de stat.
Potrivit art. 231 alin. 1 din C. muncii "Patronatele sunt organizaţii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

Mod de constituire
Patronatele, ca organizaţii ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înfiinţate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, au în compunere un număr de cel puţin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii. Un patronat se poate constitui şi cu un număr de cel puţin 5 membri, în ramurile în care aceştia deţin peste 70% din volumul producţiei.
Patronatele se pot constitui pe următoarele niveluri:
- pe activităţi economice, organizându-se pe secţiuni, diviziuni, ramuri şi la nivel naţional;
-  două sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federaţii patronale;
-  uniunile sau federaţiile patronale se pot asocia în confederaţii patronale;
-     confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, potrivit legii, se pot constitui într-un organism de reprezentare a patronatelor cu statut propriu, asigurând o reprezentare unitară a intereselor patronale la nivel naţional şi internaţional.

Dobândirea personalităţii juridice
Potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, pe baza împuternicirii date, unul dintre asociaţi va formula o cerere de înscriere a asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul.
Cererea va fi însoţită de următoarele documente: procesul-verbal de constituire; statutul autentificat (la autentificarea actului constitutiv şi a statutului se va prezenta şi dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii); tabelul cuprinzând adeziunile, dovada existenţei sediului şi a mijloacelor financiare necesare în vederea desfăşurării activităţii.
Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Dispoziţia de a fi operată o astfel de înscriere o dă, prin încheiere, judecătorul desemnat de preşedintele instanţei, care, în termen de 3 zile de la depunerea documentelor, a verificat legalitatea acestora. În Ordonanţă se stipulează şi procedura pentru cazul în care se constată neregularităţi.

Drepturi şi obligaţii

Potrivit art. 10 din Legea nr. 356/2001, patronatele:
a.  reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele economice, tehnice şi juridice
ale membrilor lor;
b.  activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor, în scopul dezvoltării
şi eficientizării activităţii acestora;
c.  promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse
egale fiecăruia dintre membrii lor;
d.  sunt consultate de Guvern la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de
dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participă în
structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană;
e.   desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea
contractelor colectiv de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile
publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile tripartite de conducere şi de dialog
social.
De asemenea, potrivit art. 13, patronatele pot adresa autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domenii de interes patronal.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva