Оплаченная реклама

sâmbătă, 10 august 2013

Atributiile responsabilului cartii de imobil

 Responsabil al cărţii de imobil este persoana anume desemnată, cu acordul acesteia, de către proprietarul imobilului sau de asociaţia de proprietari; în cazul asociaţiei de proprietari, responsabilul cărţii de imobil este, de regulă, administratorul sau unul dintre membrii comitetului executiv, care locuieşte efectiv în imobil.
Responsabilii cărţii de imobil, desemnaţi în condiţiile legii, au următoarele atribuţii:
a)să solicite persoanelor care locuiesc în imobil prezentarea actelor de identitate, în termen de 15 zile de la sosire, în vederea înscrierii datelor în cartea de imobil;
         b) să atenţioneze persoanele care au actele de identitate cu termenul de valabilitate expirat sau care nu şi-au efectuat schimbarea domiciliului ori stabilirea reşedinţei, în vederea punerii acestora în legalitate;
c) să păstreze, să actualizeze şi să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001  pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; cartea de imobil se prezintă spre verificare numai poliţiştilor şi lucrătorilor de la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
d) să păstreze în bune condiţii cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil să o predea preşedintelui asociaţiei de proprietari.
Înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere.
Instruirea responsabililor cărţii de imobil se face de către poliţistul de ordine publică anume desemnat de şeful unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul.
     Inspectoratul General al Poliţiei Române întocmeşte anual planul de aprovizionare cu cărţi de imobil, asigurând tipărirea, gestionarea şi distribuirea imprimatelor, cu respectarea prevederilor legale.
Cartea de imobil se eliberează gratuit, de unitatea de poliţie, persoanei care a fost desemnată ca responsabil al cãrţii de imobil.
     În termen de un an de la intrarea în vigoare a Hotărârii 1375 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, responsabilii cărţii de imobil trebuiau să constituie sau, după caz, să reactualizeze cărţile de imobil pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă care au fost date în folosinţă anterior intrării în vigoare a prezentului act normativ. Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva