Оплаченная реклама

sâmbătă, 10 august 2013

Codul Numeric Personal

Codul numeric personal, denumit în continuare C.N.P., reprezintă un număr semnificativ ce individualizează o persoană fizică şi constituie singurul identificator pentru toate sistemele informatice care prelucrează date cu caracter personal privind persoana fizică.Codurile numerice personale sunt generate şi administrate prin mijloace informatice de catre C.N.A.B.D.E.P., care emite şi distribuie anual către serviciile publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti şi Direcţia generală afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe listele conţinând codurile numerice personale precalculate pentru anul în curs.
Fiecărei persoane fizice i se atribuie, începând de la naştere, un C.N.P. care se înscrie în actele şi certificatele de stare civilă şi se preia în celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei respective, precum şi în R.N.E.P.
         Atribuirea C.N.P. se face, în ţară, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, iar în străinătate, de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
Pentru situaţii de excepţie, la solicitarea instituţiilor publice, C.N.A.B.D.E.P. generează coduri numerice personale suplimentare, în vederea atribuirii persoanelor fizice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Gestionarea şi verificarea atribuirii C.N.P. revin serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sub coordonarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.În conformitate cu HOTARAREA nr. 1.375 din 4 octombrie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, C.N.P. este alcătuit din 13 cifre, având următoarea structură:
I. o parte semnificativă, alcătuită din 7 cifre, care exprimă sexul, secolul şi data naşterii, sub forma SAALLZZ, având următoarea semnificaţie:
  a) S reprezintã sexul şi secolul în care s-a născut persoana şi poate fi:
 - 1 pentru persoanele de sex masculin nãscute între anii 1900-1999;
 - 2 pentru persoanele de sex feminin nãscute între anii 1900-1999;
- 3 pentru persoanele de sex masculin nãscute între anii 1800-1899;
- 4 pentru persoanele de sex feminin nãscute între anii 1800-1899;
- 5 pentru persoanele de sex masculin nãscute între anii 2000-2099;
- 6 pentru persoanele de sex feminin nãscute între anii 2000-2099;
 b) AALLZZ reprezintã data naşterii şi cuprinde ultimele două cifre ale anului naşterii (AA), luna naşterii, cu valori între 01 şi 12 (LL), şi ziua naşterii, cu valori între 01 şi 28, 29, 30 sau 31, dupã caz (ZZ);
 II. o parte secvenţială, formată din 5 cifre sub forma JJNNN, cu următoarea semnificaţie:
a) JJ reprezintă secvenţa atribuită judeţului sau sectorului în care s-a născut persoana ori în care avea domiciliul sau reşedinţa în momentul acordării C.N.P.;
b) NNN reprezintă un număr de secvenţă (între 001 şi 999), repartizat pe puncte de atribuire, prin care se diferenţiază persoanele de acelaşi sex, născute în acelaşi loc şi cu aceeaşi dată de naştere (an, lună, zi);
III. o cifră de control (C) atribuită de calculator, care permite depistarea eventualelor erori de înlocuire sau inversare a cifrelor din componenta C.N.P.
Un nou C.N.P. se atribuie aceleiaşi persoane în una dintre următoarele situaţii:
a) actul de naştere a fost rectificat, fiind modificate datele care intră în structura C.N.P.;
b) rubrica din certificatul de naştere în care se înscrie C.N.P. a fost completată eronat;
c) C.N.P. a fost atribuit greşit;
d) solicitantul şi-a schimbat sexul;
e) există neconcordanţe privind C.N.P.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva