Оплаченная реклама

sâmbătă, 10 august 2013

Comitetul Economic si Social CES

Comitetul Economic şi Social este un organ în care reprezentanţii vieţii economice şi sociale au posibilitatea să-şi exprime în mod colectiv punctele de vedere asupra activităţilor comunitare. Aceşti reprezentanţi provin din rândurile producătorilor, agricultorilor, transportatorilor, comercianţilor, profesiunilor liberale şi de interes general, meseriaşilor şi muncitorilor.
CES a fost creat prin dispoziţiile Tratatelor de la Roma. Articolele 193-198 din Tratatul CEE şi Articolele 165-170 din Tratatul CEEA constituie fundamentul său juridic.
Aceste dispoziţii îl subordonează Consiliului prin unificarea într-un singur Comitet a celor două existente în CEE şi CEEA, dar nu şi prin fuzionarea Comitetului Consultativ al CECO.
Grupurile sunt conduse de un preşedinte, ajutat de 2 până la 5 vicepreşedinţi; fiecare grup are un secretar şi un număr de consultanţi. Ei sunt numiţi de către Consiliul de Miniştri pentru o perioadă de 4 ani, aleşi în unanimitate de pe o listă propusă de guvernele naţionale; mandatul lor poate fi reînnoit. În timpul mandatului, ei acţionează independent faţă de propriul lor guvern şi faţă de organizaţiile cărora le aparţin, şi numai în interesul general al Comunităţilor.
Activitatea CES se desfăşoară pe o structură formată de Adunarea generală, un preşedinte şi un birou — pentru o durată de doi ani — secţii, grupuri, subcomitete şi un secretariat general. Constituite pe nouă domenii ale Comunităţilor, aceste secţii sunt:
-                     agricultura şi piscicultura;
-                     transporturi şi comunicaţii;
-                     industrie, comerţ, mică industrie şi servicii;
-                     probleme economice, financiare şi monetare;
-                     probleme sociale, familiale, educaţionale şi de cultură;
-                     relaţii externe, politici comerciale şi dezvoltare;
-                     energie, probleme nucleare şi cercetare;
-                     dezvoltare regională, planificare urbană şi rurală;
-                     mediu, sănătate publică şi problemele consumatorului.
Secţiile sunt conduse de un preşedinte secondat de doi vicepreşedinţi şi cu un număr de membri ce variază între 48 şi 72.
Comitetul îşi întocmeşte şi aprobă propriul regulament care este supus acordului Consiliului. Regulamentul intern a intrat în vigoare la 13 iunie 1974. La propunerea biroului, preşedintele convoacă Comitetul, dar cu acordul majorităţii membrilor CES.
Avizele emise trebuie dezbătute în plenul Comitetului. În principiu, CES se reuneşte de 10 ori pe an, cu o ordine de zi propusă de birou. Biroul este ales pentru doi ani şi deci, într-un mandat de patru ani, sunt două birouri succesive. CES este un organ consultativ al Consiliului sau al Comisiei. Sunt două categorii de consultări: unele sunt obligatorii pentru toate cazurile prevăzute în Tratat. Sunt situaţii în care Consiliul nu poate decide în mod valabil dacă nu cere avizul Comitetului. De asemenea, Comitetul poate fi consultat şi de instituţiile comunitare ori de câte ori aceasta se consideră ca fiind necesar.
Potrivit prevederilor din tratatul CEE, Comitetul economic şi social trebuie consultat în următoarele domenii:
-                     politica agricolă (art. 43);
-                     libera circulaţie a forţei de muncă (art. 49);
-                     dreptul de rezidenţă (art. 54);
-                     extinderea liberă a serviciilor (art. 63);
-                     transport (art. 75 şi 79);
-                     piaţa comună (art. 100A);
-                     politica socială (art. 118 şi 118A);
-                     Fondul social european (art. 126 şi 127);
-                     pregătirea profesională (art. 128);
-                     cercetarea şi dezvoltarea tehnologică (art. 130Q);
-                     mediul (art. 130S).
Pe lângă consultările obligatorii există şi consultări facultative, acestea fiind cele cerute de Consiliu, dar fără ca tratatele să le pretindă.
Tratatul de la Maastricht, este cel care a extins consultaţiile obligatorii ale CES şi asupra altor domenii care iniţial nu erau prevăzute. Avizele sunt pregătite în secţiile de specialitate şi votate în şedinţa plenară a secţiei respective, unde trebuie aprobate cu majoritatea voturilor exprimate. În unele situaţii, este nevoie de unanimitate.
Din octombrie 1972, Comitetul economic şi social a primit dreptul să emită avize din proprie iniţiativă asupra oricăror probleme legate de activităţile comunitare. Aceasta înseamnă că astfel de avize pot fi date nu numai în probleme economice şi sociale, ci şi în alte domenii, de la probleme instituţionale până la politica generală comunitară. Oficializarea acestui drept de iniţiativă a avut loc prin Tratatul de la Maastricht, în care art. 198, al. 1 înscrie că CES "poate lua iniţiativa de a emite un aviz în cazurile în care consideră oportun". Avizul întocmit de CES, elaborat pe baza avizului secţiei specializate, precum şi darea de seamă privind desfăşurarea deliberărilor sunt trimise Consiliului şi Comisiei.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva