Оплаченная реклама

marți, 13 august 2013

Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor intreprinderii

Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii 1. Definiţiile şi componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile sectoare ale sistemului naţional de contabilitate. în cadrul acesţui sector se formează atât indicatorii contabilităţii de gestiune (suma totală a consumurilor de producţie, costul produselor fabricate, rentabilitatea producţiei etc.), cât şi ai contabilităţii financiare (costul mărfurilor, produselor vândute, serviciilor prestate, mărimea cheltuielilor perioadei etc.). De exactitatea şi oportunitatea calculului acestor indicatori sunt cointeresaţi atât utilizatorii intemi, cât şi cei extemi ai informaţiei contabile. Odată cu trecerea la noul sistem contabil bazat pe standardele naţionale, se modifică conţinutul noţiunilor "consumuri" şi "cheltuieli", precum şi structura şi criteriile de clasificare a acestora. Astfel, în condiţiile sistemului contabil precedent n-a existat o delimitare clară între noţiunile "consumuri" şi "cheltuieli". Aceşti termeni se considerau sinonime. în S.N.C. semnificaţia noţiunilor "consumuri" şi "cheltuieli" nu coincide. Consumurile reprezintă resursele utilizate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii venitului. Acestea sunt nemijlocit legate de procesul de producţie, îşi găsesc întruchipare materială în stocurile producţiei finite şi produselor în curs de execuţie, la finele perioadei de gestiune se reflectă în bilanţul contabil ca active şi nu se iau în calcul la determinarea rezultatului financiar al întreprinderii. Cheltuielile reprezintă cheltuielile şi pierderile (daunele) care apar în rezultatul activităţii economico-financiare şi nu sunt legate nemijlocit de procesul de producţie. Spre deosebire de consumuri, cheltuielile nu se includ în costul produselor (serviciilor), se reflectă în raportul privind rezultatele financiare şi se scad din venituri la determinarea profitului (pierderii) al perioadei de gestiune. Componenţa consumurilor şi cheltuielilor, modul de determinare şi constatare a acestora sunt determinaţe de prevederile S.N.C. 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii". în acest standard componenţa consumurilor este prezentatâ sub aspectul între-prinderilor din trei sfere principale de activitate (producţie, comerţ, prestări servicii), iar componenţa cheltuielilor - pe felurile de activităţi ale unei întreprinderi aparte (operaţionalâ, de investiţii, financiarâ) şi pe evenimente exceptionale. 2. Componenţa consumurilor Consumurile incluse în costul producţiei (serviciilor) cuprind urmâtoarele articole: consumuri de materiale, consumuri privind retribuirea muncii, consumuri indirecte de producţie. în unele ramuri ale economiei naţionale, cu excepţia celor menţionate, pot fi prevăzute şi alte consumuri, care reflectă particularităţile activităţii economice şi de producţie a acestora (de exemplu, în ramurile extractive -epuizarea resurselor naturale, în industria energetică - uzura mijloacelor fixe etc.). Consumurile de materiale cuprind: la întreprinderile de producţie -consumurile directe de materiale, la întreprinderile de prestări servicii -consumurile de materiale. La întreprinderile comerciale consumurile de materiale nu se includ în costul mărfurilor, ci se trec la cheltuielile perioadei. Consumurile privind retribuirea muncii includ: la întreprinderile de producţie consumurile directe privind retribuirea muncii, la întreprinderile de prestări servicii - consumurile privind retribuirea muncii. La întreprinderile comerciale consumurile privind retribuirea muncii nu se includ în costul mărfii, ci se trec la cheltuielile perioadei. Consumurile indirecte de producţie sunt legate de deservirea şi gestiunea subdiviziunilor de producţie (secţiilor, sectoarelor, unităţilor de producţie). Acestea apar la întreprinderile activităţii de producţie şi de prestări servicii şi se subdivizează în: • consumuri variabile, a căror mărime depinde de modificarea volumului producţiei. (retribuirea muncii prestată de muncitorii auxiliari, costul materialelor consumate etc.); • consumuri constante, a caror mărime nu depinde relativ de volumul producţiei (uzura calculată, cheltuielile privind întreţinerea şi exploatarea clădirilor şi utilajului). La finele fiecărei perioade de gestiune, consumurile indirecte de producţie se repartizează între costul stocurilor producţiei şi produselor în cers de execuţie şi cheltuielile perioadei. în acest caz, consumurile variabile se includ în costul produselor fabricate şi soldurilor producţiei în curs de executie în sumă totală, indiferent de nivelul utilizării efective a capacităţilor de producţie. Consumurile de productie indirecte constante se repartizează între costul producţiei şi cheltuielile perioadei în baza capacităţii normative a utilajului de producţie. Capacitatea normativă reprezintă nivelul producţiei care poate fi atins în mediu în decursul câtorva perioade sau sezoane, m cazul unor circumstanţe normale, luându-se în considerare pierderile aferente capacităţilor rezultate din executarea lucrărilor tehnice planificate. Dacă volumul efectiv al producţiei este egal sau mai mare decât capacitatea normativă, suma efectivă a consumurilor indirecte de producţie se include integral în costul de producţie. în cazul când volumul efectiv de producţie este mai mic decât capacitatea normativă, consumurile indirecte constante de productie se trec în cost în baza cotei normative rezultate din împărţirea sumei efective a acestor consumuri la capacitatea normativă. Suma rămasă a consumurilor indirecte constante de producţie se consideră ca cheltuieli ale perioada de gestiune în care au fost suportate. Exemplul 1 Suma totală a consumurilor indirecte de producţie realizate în cursul trimestrului l al anului 1999 constituie 38400 lei, inclusiv consumurile variabile - 26400 lei, constante -12 000 lei. În perioada respectiva au fost produse 5 200 unităţi de produse având capacitatea normativă de 6 000 unităţi. În exemplul dat consumurile indirecte de producţie vor fi repartizate în felul următor 26 400 lei se includ direct în costul produselor fabricate, iar 12 000 lei se repartizează între costul producţiei şi cheltuielile perioadei. În acest scop, se întocmesc următoarele calcule: 1. Se determină cota normativă a consumuhlor indirecte de producţie: 12 000: 6000=2 lei. 2. Se calculează suma consumurilor indirecte de producţie aferentă: a) costului produselor fabricate: 5 200 x 2 = 10 400 lei; b) cheltuielilor perioadei: 800 x 2=1 600 lei. Astfel, din suma totală a consumurilor indirecte de producţie 36 800 lei (26 400 +10 400) se includ în costul producţiei, iar partea rămasă - 1 600 lei se trece la majorarea altor cheltuieli operaţionale. 3. Componenţa cheltuielilor Cheltuielile au loc la întreprinderile cu toate tipurile de activităţi. În funcţie de direcţiile efectuării, acestea se subdivizează în trei grupe: 1. Cheltuieli ale activităţii operaţionale. 2. Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale. 3. Cheltuieli privind impozitul pe venit. Cheltuielile activităţii operaţionale cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea activităţii de bază a întreprinderii. Acestea cuprind: a) costul vânzărilor; b) cheltuielile comerciale; c) cheltuielile generale şi administrative; d) alte cheltuieli operaţionale. Costul vânzârilor reprezintă o parte din consumurile aferente produselor, mărfurilor vândute şi serviciilor prestate. Acesta cuprinde: a) la întreprinderile de producţie - consumurile materiale directe, consumurile directe privind retribuirea muncii, inclusiv contribuţiile pentru asigurările sociale, consumurile indirecte de producţie aferente produselor vândute; b) la întreprinderile comerciale - valoarea de bilanţ a mărfurilor vândute (suma cea mai mică dintre valoarea de intrare al mărfurilor procurate şi valoarea realizabilă netă); c) la întreprinderile de prestări servicii - consumurile pentru materiale şi retribuirea muncii, precum şi consumurile indirecte de producţie aferente serviciilor prestate. Cheltuielile comerciale sunt cheltuielile aferente desfacerii produselor, mărfurilor şi prestărilor de servicii, şi anume: cheltuielile privind operaţiunile de marketing, pentru ambalaje şi împachetarea produselor şi mărfurilor, cheltuielile de transport aferente desfacerii, cheltuielile pentru reclamă, reparaţiile cu termen de garanţie şi deservirea cu termen de garanţie a produselor şi mărfurilor vândute; cheltuielile aferente creării rezervei pentru datorii dubioase; cheltuielile privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute; cheltuielile privind retribuirea muncii salariaţilor de la întreprinderile de comerţ, care cuprind salariile de bază şi suplimentare, diverse adaosuri, sporuri, prime plătite vânzătorilor, casierilor, hamalilor, precum şi bucătarilor, ospătarilor la întreprinderile de alimentaţie publică şi altui personal, care participă nemijlocit la vânzarea mărfurilor; comisioanele (prelevările) plătite organizaţiilor de desfacere, de intermediere, de comert exterior, cheltuielile privind procurarea licenţelor pentm exportul produselor şi mărfurilor; cheltuielile privind întocmirea declaraţiilor vamale pentru vânzarea produselor peste hotarele republicii etc. Cheltuielile generale şi administrative cuprind cheltuielile privind deservirea şi gestiunea întreprinderii în ansamblu. Acestea sunt cheltuielile privind uzura, reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe, amortizarea activelor nemateriale cu destinaţie generală gospodărească; întreţinerea personalului administrativ şi de conducere, impozitele, taxele şi plăţile virate în buget potrivit legislaţiei în vigoare (cu excepţia impozitului pe venit), precum şi taxa pe valoarea adăugată nerecuperată, accizele, cu excepţia impozitului pe venit; cheltuielile pentru scopuri de binefacere şi sponsorizare; pentru protecţia muncii; cheltuielile de reprezentare; cheltuielile pentru deplasările de serviciu ale personalului de conducere; cheltuielile pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizării timpului liber şi a odihnei salariaţilor întreprinderii, cheltuielile de organizare aferente desfaşurării adunărilor acţionarilor, perfectării actelor, cheltuielile pentru lucrările de cercetări ştiintifice, inovaţii şi raţionalizări cu caracter de producţie, cheltuielile pentru pregătirea şi reciclarea cadrelor, achitarea diverselor servicii prestate întreprinderii, în conformitate cu contractele încheiate, cheltuielile aferente angajării forţei de muncă; cheltuielile pentru întreţinerea unităţilor de producţie şi economice de deservire etc. Alte cheltuieli operaţionale cuprind sumele cheltuielilor privind vânzarea altor active curente, pentru arenda curentă, cheltuieli sub formă de amenzi, penalităţi, despăgubiri; cheltuieli din modifîcarea metodelor de evaluare a activelor curente; aferente dobânzilor pentru credite şi împmmuturi; consumurile indirecte de productie nerepartizate; lipsurile şi pierderile din deteriorarea valorilor; cheltuielile aferente produselor rebutate, precum şi sumele cheltuielilor aferente anulării comenzilor de producţie, încetării activităţii unităţii de producţie care nu a fabricat produse, cât şi cheltuielilor anticipate, care s-au dovedit a fi inutile. Cheltuielile activităţii neoperaţionale cuprind cheltuielile suportate de întreprindere la efectuarea altor feluri de activităţi. Acestea cuprind: a) cheltuielile activităţii de investiţii b) cheltuielile activităţii financiare c) pierderile excepţionale Cheltuielile activităţii de investiţii rezultă din ieşirea activelor pe termen lung şi cuprind cheltuielile şi pierderile aferente ieşirii activelor nemateriale, activelor materiale în curs de execuţie, terenurilor, mijloacelor fixe, resurselor naturale, activelor fmanciare pe termen lung, sumele reducerii valorii activelor pe termen lung ieşite, pierderile din participaţiile în alte întreprinderi şi din operaţiuni cu părtile legate. Cheltuielile activitâţii financiare rezultă din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii. Acestea cuprind cheltuielile privind operatiunile aferente plăţii redevenţelor, arendei finanţate a activelor materiale pe termen lung, diferenţele nefavorabile de curs valutar etc. Pierderile excepţionale rezultă din evenimentele sau operaţiunile rare şi netipice care nu sunt legate de activitatea economico-financiară (ordinară) a întreprinderii. Acestea cuprind daunele provocate de calamităţile naturale, pierderile din perturbările politice, modificarea legislaţiei ţării. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală a cheltuielilor privind impozitul pe venit, luată în considerare la calcularea profîtului (pierderii) net al perioadei de gestiune1. Structura cheltuielilor întreprinderii poate fî prezentată sub formă de ¬¬_____________________ 1 Modul de determinare a cheltuielilor privind impozitul pe venit este stabilit de prevederile S.N.C. 12 "Contabilitatea impozitului pe venit" şi este expus în volumul II a seriei de carţi "Noul sistem contabil a agenţilor economici din Republica Moldova". schemă. Schema 1 9.4. Determinarea şi constatarea consumurilor şi cheltuielilor a) La contabilizarea consumurilor şi cheltuielilor apar două probleme principale: 1) determinarea consumurilor şi cheltuielilor, adică calcularea sumelor acestora, care trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele fînanciare; 2) constatarea consumurilor şi cheltuielilor, adică stabilirea perioadei de gestiune în care acestea trebuie să fie reflectate în contabilitate şi rapoartele financiare. 9.4.1. Determinarea consumurilor şi cheltuielilor În conformitate cu cerinţele S.N.C., consumurile şi cheltuielile se evaluează la valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite, a sumelor calculate la retribuirea muncii şi ale contribuţiilor pentru asigurările sociale, uzurii mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, amortizării activelor nemateriale, rezervelor create, cheltuielilor şi plăţilor preliminate, corecţiilor la datoriile dubioase etc. 9.4.2. Constatarea consumurilor şi cheltuielilor Consumurile întreprinderii se constată şi se includ în costul produselor (serviciilor) din perioada aferentă, indiferent de timpul achitării acestora -anticipate (avansuri aferente salariului, plată anticipată pentru materialele primite şi consumate etc.) sau ulterioare (sumele plătite pentru concediile muncitorilor pe seama rezervei constituite în prealabil etc.). Cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în baza respectării următoarelor principii: • specializării exerciţiilor • prudenţei • concordanţei • necompensării Principiul specializării exerciţiilor prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc, indiferent de momentul plăţii efective a mijloacelor băneşti sau altei forme de compensare. De exemplu, energia electrică consumată, fumizată de către terti se trece la consumuri sau cheltuieli în perioada de gestiune în care a fost consumată, dar nu în momentul achitării acesteia; chiria plătită în avans se trece la consumuri sau cheltuieli în perioadele în care obiectul arendat a fost utilizat etc. Principiul prudenţei prevede că cheltuielile se constată şi se reflectă în contabilitate în momentul efectuării acestora. De exemplu, lipsurile constatate cu ocazia inventarierii valorilor în mărfuri şi materiale, precum şi pierderile din deteriorarea acestora, valoarea produselor rebutate definitiv, cheltuielile privind remedierea rebuturilor etc. se înregistrează în contabilitate ca cheltuieli la data depistării acestora, indiferent de motive şi vinovaţi. Suma de recuperare a acestora (venitul) se constată numai în cazul când întreprinderea are o certitudine întemeiată, adică o confirmare documentară (consimţământul în scris al salariatului privind recuperarea daunei materiale, decizia judecătorească etc.). Principiul prudenţei oferă întreprinderilor, în caz de necesitate, dreptul să creeze rezervele corespunzătoare pe seama cheltuielilor perioadei privind recuperarea pierderilor probabile aferente datoriilor dubioase, returnării şi reducerii preţurilor la mărfurile vândute, reparaţiei cu termen de garanţie şi deservirii produselor şi mărfurilor vândute etc. Totodată, principiul prudenţei nu justifică crearea rezervelor latente, ceea ce poate să genereze supraevaluarea neîntemeiată a cheltuielilor şi diminuarea rezultatului fînanciar. Principiul concordanţei prevede reflectarea simultană în contabilitate şi rapoartele financiare a cheltuielilor şi veniturilor ocazionate de unele şi aceleaşi operaţiuni economice. De exemplu, costul vânzărilor (valoarea de bilanţ a produselor, mărfurilor vândute, serviciilor prestate) se constată şi se reflectă în conturile contabile şi rapoartele financiare concomitent cu venitul din vânzări, adică într-o singură perioadă de gestiune. Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor constatate şi reflectate anterior în rapoartele financiare şi nu permite casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de gestiune. în acest caz, dacă apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit, o asemenea sumă se trece la majorarea cheltuielilor, dar nu la diminuarea sumei venitului, constatată iniţial. Aceasta prevedere se referă în special la veniturile şi cheltuielile reflectate în raportul anual privind rezultatele financiare. Exemplul 2 În luna decembrie 1998 firma "ZX" a vândut altei întreprinderi un lot de mărfuri în valoare de 100 000 lei (fără TVA) şi cu costul vânzărilor - 70 000 lei. În ianuarie 1999 firmei i s-a restituit mărfurile necalitative din acest lor şi valoarea de vânzare (fără TVA) de 5 000 lei. Valoarea mărfurilor returnate la preţuri de valorificare a constituit 2 000 lei. În exemplut dat firma "ZX" a constatat în luna decembrie 1998 venitul şi cheltuiala (costul) din vânzări respectiv în sumele 100 000 lei şi 70 000 lei şi le reflectă în raportul privind rezultatele financiare pentru anul 1998. Diferenţa dintre valoarea mărfurilor returnate şi preţul lor de valorificare - 3 000 lei (5 000 - 2 000) va fi considerată ca pierderi ale întreprinderi şi reflectată în raportul privind rezultatele financiare pe trimestrul l al anul 1999 sau va fi compensată din contul rezervei create anterior pentru aceste scopuri. 5. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 5.1. Contabilitatea consumurilor Contabilitatea consumurilor se ţine în conturile sintetice ale clasei 8 "Conturi ale contabilităţii de gestiune" din cadrul grupei 81 "Conturi ale consumurilor de productie". • 811 "Producţia de bazâ" • 812 "Activitdţi auxiliare" • 813 "Consumuri indirecte de producţie" (vezi schema 2). Schema 2 Clasifîcarea conturilor consumurilor de producţie Conturi ale consumurilor de producţie Conturi sintetice 811 “Producţia de bază” 812 “Activităţi 813 “Consumuri auxiliare” indirecte de producţie” subconturi subconturi subconturi 8111 “Consumuri directe 8121”Consumuri de ma- 8131 “Uzura şi cheltuieli privind materiale” teriale” repararea şi întreţinerea mijloace- 8112 “Consumuri directe 8122 “Consumuri privind lor fixe utilizate în producţie” privind retribuirea muncii” retribuirea muncii” 8132 “Amortizarea activelor 8113 “Contribuţii pentru 8123 “Contribuţii pentre nemateriale utilizate în producţie” asigurările şi protecţia asigurările şi protecţia 8133 “Întreţinerea personalului socială” socială" administrativ şi de deservire al 8114 “Consumuri indirecte 8124 “Consumuri indi- subdiviziunilor de producţie” de producţie” recte de producţie” 8134 “Protecţia muncii şi tehnica securităţii” 8135 “Pierderi din întreruperi în producţie” 8136 “Întreţinerea pazei şi chiel- tuieli privind asigurarea securităţii antiincendiare din sub- diviziunile de producţie” 8137 “Cheltuieli cu deplasările personalului de producţie” 8138 “ Alte consumuri indirecte producţie” Particularitatea conturilor consumurilor de producţie constă în aceea că la finele fiecărei perioade de gestiune acestea se închid prin conturile contabilităţii financiare şi nu au sold. Contul 811 "Producţia de bază" este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile producţiei de bază, adică a fabricării produselor (prestării serviciilor) care a constituit scopul creării întreprinderii date. În special, acest cont se utilizează pentru contabilitatea consumurilor: • întreprinderilor industriale şi agricole privind fabricarea produselor; • întreprinderilor în antrepriză, geologice şi de proiectări-explorări privind executarea lucrărilor de construcţii-montaj, de prospecţiuni geologice şi de proiectare-explorare; • întreprinderilor de transport şi telecomunicaţii privind prestarea serviciilor de către aceştia; • întreprinderilor alimentaţiei publice privind fabricarea producţiei proprii (referitor la materii prime şi materiale); • gospodăriilor drumurilor privind întreţinerea şi reparaţia autostrăzilor. Contul 811 "Producţia de bazâ" este un cont de calculaţie. În cursul perioadei de gestiune, în debitul acestui cont se reflectă consumurile materiale, consumurile privind retribuirea muncii, consumurile indirecte de producţie, precum şi valoarea de bilanţ a produselor rebutate, returnate pentru remediere în secţiile producţiei de bază. în acest caz se întocmeşte formula contabilă: Dt 811 "Producţia de bază" Ct 211 "Materiale" Ct 521 "Datoriipe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datoriipe termen scurt faţă de părţile legate" Ct 812 "Activitâţi auxiliare" Ct 531 "Datorii faţâ de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările" Ct 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plâţi preliminate" Ct 813 "Consumuri indirecte deproducţie" Ct 216 "Produse". În creditul contului 811 "Producţia de bazâ" se reflectă: 1. Costul efectiv al produselor finite şi serviciilor prestate: Dt 216 "Produse" Dt 711 "Costul vânzărilor" Ct 811 "Producţia de bazâ". 2. Costul efectiv al rebutului definitiv, constatat în secţiile producţiei de bază: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 811 "Producţia de bazâ". 3. Costul reziduurilor şi deşeurilor metalice înregistrate la preţuri de valorificare, precum şi al materialelor fabricate în secţiile întreprinderii: Dt 211 "Materiale" Ct 811 "Producţia de bază". La finele fiecărei perioade de gestiune contul 811 "Producţia de bazâ" se închide. În acest caz, soldul producţiei în curs de execuţie se trece m contul 215 "Producţia în curs de execuţîe" prin formula: Dt 215 "Producţia în curs de execuţie" Ct 811 "Producţia de bazâ". La începutul perioadei de gestiune următoare soldul producţiei în curs de execuţie se restabileşte în contul 811 printr-o înregistrare inversă: Dt 811 "Producţia de bază" Ct 215 "Producţia în curs de execuţie". Contul 812 "Activităţi auxiliare" se foloseşte pentru generalizarea informaţiei privind consumurile producţiilor care sunt auxiliare (secundare) pentru producţia sau activitatea de bază a întreprinderii. În special, acest cont se utilizează pentru contabilizarea consumurilor producţiilor care asigură: • deservirea sau aprovizionarea întreprinderii cu diverse feluri de energie (energie electrică şi termică, abur, gaze, apă etc.); • producţia ambalajelor pentru împachetarea produselor; • aprovizionarea şi păstrarea ambalajelor de sticlă pentru ambalarea produselor; • deservirea de transport; • exploatarea parcului de maşini şi tractoare la întreprinderile agricole; • exploatarea maşinilor şi mecanismelor de constructie; • reparaţia mijloacelor fixe; • fabricarea instmmentelor, dispozitivelor speciale, echipamentelor speciale, matriţelor, pieselor de schimb; • fabricarea pieselor de construcţie, construcţiilor sau îmbogăţirea materialelor de construcţie (în special la întreprinderile de construcţie); • extracţia pietrei, prundişului, nisipului şi altor materiale nemetalifere; • prelucrarea şi tăierea lemnului; • murarea, uscarea şi conservarea produselor agricole (în special în alimentaţia publică, la întreprinderile agricole şi comerciale) etc. În debitul contului 812 "Activitâţi auxiliare" se reflectă consumurile directe legate nemijlocit de fabricarea produselor, executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, precum şi consumurile indirecte legate de deservirea şi gestiunea activităţilor auxiliare şi valoarea de bilanţ a produselor rebutate, returnate pentru remediere în secţiile auxiliare de producţie. În acest caz, se întocmeşte formula contabilă: Dt 812 "Activităţi auxiliare" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datorii pe termen scurt faţd de pârţile legate" Ct 812 "Activităţi auxiliare" Ct 531 "Datorii faţâ de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările" Ct 538 "Rezerve pentm cheltuieli şi plăţi preliminate" Ct 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 216 "Produse". În creditul contului 812 "Activităti auxiliare" se reflectă: 1. Costul efectiv al serviciilor activităţilor auxiliare prestate: a) la achiziţionarea activelor: Dt 112 "Active nemateriale în curs de execuţie" Dt 121 "Active materiale în curs de execuţie" Dt 122 "Terenuri" Dt 123 "Mijloacefixe" Dt 211 "Materiale" Dt 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Dt 217"Mârfuri" Ct 812 "Activităţi auxiliare"; b) subdiviziunilor întreprinderii: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Dt 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii" Dt 723 "Pierderi excepţionale" Dt 811 "Producţia de bază" Dt 812 "Activitaţi auxiliare" Dt 813 "Consumuri indirecte deproducţie" Ct 812 "Activităţi auxiliare"; c) persoanelor juridice şi fizice terţe: Dt 711 "Costul vânzârilor" Ct 812 "Activităţi auxiliare". 2. Costul efectiv al materialelor, instrumentelor, produselor fabricate: Dt 211 "Materiale" Dt 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Dt 216 "Produse" Ct 812 "Activităţi auxiliare". 3. înregistrarea deşeurilor metalice şi reziduurilor la preţuri de valorificare: Dt 211 "Materiale Ct 812 "Activităţi auxiliare". 4. Costul rebutului definitiv constatat în secţiile auxiliare de producţie: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 812 "Activităţi auxiliare". La fînele fiecărei perioade de gestiune soldul contului 812 "Activităţi auxiliare" se trece în contul 215 "Producţia în curs de execuţle" prin formula contabilă: Dt 215 "Producţia în curs de execuţie" Ct 812 "Activitâţi auxiliare". La începutul perioadei de gestiune următoare soldul producţiei în curs de execuţie se restabileşte în contul 812 prin formula contabilă inversă: Dt 812 "Activităţi auxiliare" Ct 215 "Producţia în curs de execuţie". Contul 813 "Consumuri indirecte de producţie" este destinat contabilizării cheltuielilor aferente deservirii şi gestiunii subdiviziunilor de producţie ale întreprinderii. Contul 813 "Consumuri indirecte de producţie" este un cont de colectare-repartizare. În cursul perioadei de gestiune, în debitul acestui cont se acumulează consumurile aferente articolelor stabilite de fiecare întreprindere, pomind de la cerinţele S.N.C. 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii". În acest caz, se întocmesc următoarele formule contabile: 1. Calcularea retribuirii muncii şi contribuţiilor la asigurările sociale pentm personalul administrativ-de conducere şi de deservire al subdiviziunilor de producţie: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările". 2. Calcularea amortizării activelor nemateriale şi uzurii mijloacelor fîxe cu destinaţie productivă şi epuizării resurselor naturale: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 113 "Amortizarea activelor nemateriale" Ct 124 "Uzura mijloacelor fixe" Ct 126 "Epuizarea resurselor naturale". 3. Reflectarea consumurilor pentru reparaţia şi întreţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru: a) a materialelor utilizate: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 211 "Materiale"; b) a energiei electrice, aburului, apei consumate: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 812 "Activităţi auxiliare" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datoriipe termen scurt faţă de părţile legate"; c) a remuneraţiilor calculate muncitorilor auxiliari şi contribuţiilor pentru asigurările sociale: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările". 4. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată puse în funcţiune în valoare de până la 1/20 (50 lei) din plafonul stabilit pentru o unitate: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată". 5. Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată: Dt 813 "Consumuri indirecte deproducţie" Ct 214 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată". 6. Calcularea plăţilor pentru paza subdiviziunilor de producţie: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 539 "Alte datoriipe termen scurt". 7. Reflectarea consumurilor efectuate de titularii de avans: a) la acordarea avansurilor: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului"; b) fară acordarea anticipată a avansurilor: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 532 "Datorii faţâ de personal privind alte operaţii". 8. Calcularea plăţilor de asigurare: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 533 "Datorii privind asigurările". 9. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor din deteriorarea valorilor în mărfuri şi materiale în limitele normelor de perisabilitate naturală: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 211 "Materiale" Ct 212 "Animale la creştere şi îngrâşat" Ct 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" Ct 215 "Producţia în curs de execuţie". 10. Crearea rezervelor pentru plata concediilor muncitorilor şi reparaţia mijloacelor fixe: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate". 11. Trecerea unei părţi a cheltuielilor anticipate pe termen lung şi curente la consumurile perioadei de gestiune: Dt 813 "Consumuri indirecte de producţie" Ct 141 "Cheltuieli anticipatepe termen lung" Ct 251 "Cheltuieli anticipate curente". La finele fiecărei perioade (luni) de gestiune, consumurile acumulate în debitul contului 813 "Consumuri indirecte de producţie" se repartizează şi se includ în costul produselor şi serviciilor activităţilor de bază şi auxiliare, altor active sau se trec la cheltuielile perioadei. Repartizarea consumurilor indirecte de producţie se efectuează în modul expus în exemplul 1 al prezentului capitol şi se reflectă prin formula contabilă: Dt 811 "Producţia de bază" Dt 812 "Activităţi auxiliare" Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Dt 112 "Active nemateriale în curs de execuţie" Dt 121 "Active materiale în curs de execuţie" Dt 141 "Cheltuieli anticipate pe termen lung" Ct 813 "Consumuri indirecte de producţie". Conturile consumurilor de producţie sunt strâns legate între ele şi cu conturile de cheltuieli, fapt care poate fi ilustrat prin următorul exemplu: Exemplul 3 Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune constituie 100000 lei. La fabricarea produselor în cursul perioadei de gestiune au fost înregistrate următoarele consumuri: consumuri materiale directe 1 200 000 lei; consumuri directe privind retribuirea muncii 200 000 lei; contribuţii pentru asigurările sociale 62 000 lei; serviciile activitaţii auxiliare 150 000 lei; consumuri indirecte de producţie 148 000 lei. Soldul producţiei în curs de execuţie la finele perioadei de gestiune constituie 75 000 lei. în contul 216 "Produse" soldul la începutul perioadei a constituit 50 000 lei, iar la finele perioadei - 35 000 lei. Costul produselor vândute (costul vânzărilor) în cursul perioadei de gestiune a constituit 1 800 000 lei (50 000 + 1 785 000 - 35 000). Schema 3 Corelaţia conturilor consumunlor de producţi'e şi cheltuielilor 215 "Producţia în curs de execuţie" Dt Ct 211 "Materiale" Dt Ct 531"Datori ifaţă depersonal privind retribuirea muncii" Dt Ct sold 100000 sold 1) 100 000 2) 1 200 000 3) 200 000 75000 533"Datorii privind asigurările" Dt Ct 812 "Activităţi auxiliare" Dt Ct 813 "Consumuri indirecte deproductie" Dt Ct 4) 62 000 5) 150 000 6) 148 000 811 "Productia de bază" 216 "Produse" 711 "Costul vânzârilor" Dt Ct Dt Ct Dt Ct 1) 100000 2) 1200000 3) 200000 4) 62000 5) 150000 6) 148000 Rulaj 1 860 000 7) 1 785 000 8) 75 000 Sold 50000 7) 1 785 000 sold 35000 9) 1 800 000 9) 1 800 000 Din schema expusă se vede că consumuiile în procesul producţiei s-au transformat în produse finite (1 785 000 lei) şi în produse în curs de execuţie (75 000 lei). Produsele finite vândute la costul efectiv al acestora în sumă de 1 800 000 lei au devenit cheltuiala de bază a activităţii operaţionale realizate în cursul perioadei de gestiune. 5.2. Contabilitatea cheltuielilor Pentru contabilizarea cheltuielilor sunt destinate conturile sintetice din clasa7"Cheltuieli": • 777 "Costul vânzârilor" • 712 "Cheltuieli comerciale" • 713 "Cheltuieli generale şi administrative" • 714 "Alte cheltuieli operaţionale" • 721 "Cheltuieli ale activitâţii de investiţii" • 722 "Cheltuieli ale activităţii fînanciare" • 723 "Pierderi excepţionale" • 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitulpe venit". Clasificarea conturilor din clasa 7 "Cheltuieli" este prezentată în schema 4. Conturile de cheltuieli sunt conturi de activ. în debitul lor, în cursul perioadei de gestiune se reflectă, cu total cumulativ de la începutul anului, sumele cheltuielilor, iar în credit - trecerea cheltuielilor acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar. Contul 711 "Costul vânzărilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv al produselor, mărfurilor vândute şi al serviciilor prestate. În cursul perioadei de gestiune la costul efectiv al mărfurilor, produselor vândute, serviciilor prestate se întocmeşte formula contabilă: Dt 711 "Costul vânzărilor" Ct 216"Produse" Ct 217"Mărfuri" Ct 811 "Producţia de bază" Ct 812 "Activităţi auxiliare". La finele fiecărui trimestru rulajul debitor al contului 711 "Costul vânzărilor" se reflectă în rândul 020 al raportului privind rezultatele financiare şi se scade din veniturile obţinute din vânzări la determinarea profitului brut al întreprinderii. Contul 712 "Cheltuieli comerciale" se utilizează pentru evidenţa cheltuielilor aferente vânzării produselor, mărfurilor şi prestării serviciilor. In cursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se acumulează, cu total cumulativ de la începutul anului, cheltuielile comerciale ale întreprinderii. În acest caz, se întocmesc următoarele formule contabile: 1. Reflectarea cheltuielilor privind ambalarea produselor finite la depozitele întreprinderilor de producţie, inclusiv valoarea ambalajului şi materialelor de ambalat, salariul cu contribuţiile pentru asigurările sociale ale muncitorilor care ambalează, precum şi serviciile activităţilor auxiliare sau ale organizaţiilor terţe: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 211 "Materiale" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările" Ct 812 "Activităţi auxiliare" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale". Dacă produsele se ambalează în secţiile în care acestea se fabrică, valoarea ambalajului şi cheltuielile privind ambalarea acestora se reflectâ nemijlocit în debitul contului 811 "Producţia de bazâ" şi se includ în costul produselor confecţionate. 2. Reflectarea cheltuielilor privind încărcarea produselor şi mărfurilor în mijloace de transport, efectuată de muncitorii de la depozit, secţiile auxiliare sau organizaţiile terţe: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările" Ct 812 "Activităţi auxiliare" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale". 3. Reflectarea costului transportului produselor şi mărfurilor de la depozitul întreprinderii până la locul de predare cumpărătorului sau până la staţia de expediere (debarcader, aeroport) cu transportul propriu sau de la terţi, cu condiţia că aceste cheltuieli le suportă furnizorul (vânzătorul): Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 812 "Activităţi auxiliare" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale". 4. Reflectarea cheltuielilor privind retribuirea muncii salariaţilor de la întreprinderile de comerţ aferente nemijlocit vânzării mărfurilor, precum şi a salariaţilor de la întreprinderile de alimentaţie publică încadraţi la fabricarea (prepararea) şi vânzarea produselor (bucatelor): Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 531 "Datorii faţâ de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurârile". 5. Reflectarea cheltuielilor de reclamă în presă, la radio şi televiziune, editarea plantelor şi prospectelor, participarea la expoziţii, târguri etc.: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 241 "Casa" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont valutar" Ct 244 "Conturi speciale la bânci" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului" Ct 532 "Datorii faţă de personal privind alte operaţii". 6. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a mostrelor de produse finite şi mărfuri predate cu titlu gratuit, conform contractelor la expoziţii, târguri etc.: Dt 712 " Cheltuieli comerciale" Ct 216"Produse" Ct 217"Mârfuri". 7. Crearea rezervelor: a) pentru recuperarea pierderilor previzibile privind datoriile dubioase: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 222 "Corecţii la datorii dubioase"; b) pentru reparaţia cu termen de garanţie şi deservirea produselor şi mărfurilor vândute, plata salariilor, returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plăţi preliminate". 8. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în valoare de până la 1/20 (50 lei) din plafonul stabilit pentru o unitate: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 213 "Obiecte de micâ valoare şi scurtă durată". 9. Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu valoarea unitară peste 50 lei, utilizate la ambalarea, încărcarea şi descărcarea produselor şi mărfurilor vândute: Dt 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 214 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată". La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul contului 712 "Cheltuieli comerciale" se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului în raportul privind rezultatele fînanciare în rândul 050. Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se utilizează pentru contabilitatea cheltuielilor aferente deservirii şi gestiunii întreprinderii în ansamblu. în cursul perioadei de gestiune cheltuielile generale şi administrative se colectează cu total cumulativ de la începutul anului în debitul contului 713 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Calcularea remuneraţiilor, diverselor premii, indemnizaţiilor acordate lucrătorilor administraţiei, personalului de deservire, muncitorilor pentru întreruperi în producţie, onorariilor autorilor pentru propuneri de raţionalizare şi inovaţii şi contributiile pentru asigurările sociale: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările". 2. Calcularea amortizării activelor nemateriale şi uzurii mijloacelor fixe utilizate în scopuri generale ale întreprinderii: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 113 "Amortizarea activelor nemateriale" Ct 124 "Uzura mijloacelor fixe". 3. Reflectarea cheltuielilor privind întreţinerea şi reparaţia mijloacelor fixe cu destinaţie general gospodărească: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 211 "Materiale" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate” Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările" Ct 812 "Activităţi auxiliare". 4. Reflectarea valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în valoare de până la 1/20 (50 lei) din plafonul stabilit pentru o unitate: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată". 5. Calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu valoarea unitară peste 50 lei utilizate pentru nevoile generale gospodăreşti ale întreprinderii: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 214 “Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată". 6. Acceptarea spre plată a facturilor pazei extradepartamentale pentru asigurarea pazei obiectelor cu destinaţie generală gospodărească: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 539 "Alte datorii pe termen scurt". 7. Reflectarea cheltuielilor pentru delegaţii şi alte scopuri efectuate de titularii de avans la acordarea avansurilor sau fară acordarea anticipată a avansurilor spre decontare: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului" Ct 532 "Datorii faţă de personal privind alte operaţii". 8. înregistrarea cheltuielilor de reprezentare sau acceptarea spre achitare a facturilor diverselor organizaţii, deconturilor de avans pentru serviciile prestate imputabile cheltuielilor de reprezentare: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 241 "Casa" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 244 "Conturi speciale la bănci" Ct 22 7 "Creanţe pe termen scurt ale personalului" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 532 "Datorii faţă de personal privind alte operaţii" Ct 539 "Alte datorii pe termen scurt". 9. Achitarea sau calcularea plăţii pentru serviciile bancare, juridice, de audit, poştale, telefonice, telegrafice etc. Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 241 "Casa" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 244 "Conturi speciale la bănci" Ct 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 539 "Alte datorii pe termen scurt". 10. Calcularea plăţilor pentru asigurarea bunurilor cu destinaţie administrativă şi generală a întreprinderii: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 533 "Datorii privind asigurările". 11. Calcularea plăţilor suplimentare, indemnizaţiilor, sporurilor, compensaţiilor salariaţilor întreprinderii şi altor plăţi prevăzute de p.3, paragraful 20 al S.N.C. 3: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 532 "Datorii faţă de personal privind alte operaţii". 12. Reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea transportului de serviciu: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 211 "Materiale" Ct 124 "Uzura mijloacelor fixe" Ct 531 "Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările" Ct 539 "Alte datorii pe termen scurt". 13. Reflectarea sumelor pentru binefacere şi sponsorizare: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 539 "Alte datorii pe termen scurt". 14. Reflectarea cheltuielilor pentru întreţinerea producţiilor şi unităţilor de deservire (exploatarea caselor de locuit, căminelor, instituţiilor preşcolare, caselor de odihnă, sanatoriilor şi altor instituţii incluse în bilanţul întreprinderh): Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 124 "Uzura mijloacelor ftxe" Ct 211 "Materiale" Ct 213 "Obiecte de micâ valoare §i scurtâ duratâ" Ct 214 "Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă duratâ" Ct 531 "Datoriifaţă de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurârile" Ct 521 "Datoriipe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 812 "Activitâţi auxiliare". 15. Achitarea sau calcularea impozitelor şi taxelor, cu excepţia impozitului pe venit, taxelor de stat, cheltuielilor de judecată: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 241 "Casa" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont de decontare" Ct 534 "Datorii privind decontârile cu bugetul" Ct 539 "Alte datoriipe termen scurt". 16. Trecerea la cheltuieli a valorii produselor alimentare şi medicamentelor cu termenul de valabilitate expirat: Dt 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 211 "Materiale" Ct 216 "Produse" Ct 217 "Mărfuri". La sfârşitul fiecărui trimestru cheltuielile generale şi administrative acumulate în debitul contului 713 se reflectă m raportul privind rezultatele financiare în rândul 060 şi se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar contabil. Contul 714 "Alte cheltuieli operaţionale" este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente vânzării activelor curente (cu excepţia produselor finite, mărfurilor şi serviciilor), arendei curente, plăţii dobânzilor pentru credite şi împmmuturi, amenzile, penalităţile, despăgubirile, consumurile indirecte de producţie nerepartizate, lipsurile şi pierderile valorilor materiale. În cursul perioadei de gestiune alte cheltuieli operaţionale se acumulează în debitul contului 714 cu total cumulativ de la începutul anului şi se reflectă prin următoarele înregistrări contabile: 1. Reflectarea valorii de bilanţ a materialelor, animalelor la creştere şi îngrăşat, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, titlurilor de valoare pe termen scurt, documentelor băneşti vândute: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 211 "Materiale" Ct 212 "Animale la creştere §i îngrăşat" Ct 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtâ duratâ" Ct 231 "Investiţii pe termen scurt în pârţi nelegate" Ct 246 "Documente bâneşti". 2. Reflectarea cheltuielilor aferente vânzării materialelor, animalelor la creştere şi îngrăşat şi a altor active curente: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 211 "Materiale" Ct 227 "Creanţe pe termen scurt ale personalului" Ct 521 "Datoriipe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datoriipe termen scurtfaţă depârţile legate" Ct 531 "Datorii faţâ de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurârile" Ct 812 "Activităţi auxiliare". 3. Achitarea sau calcularea cheltuielilor privind creditele şi împrumuturile primite, cu excepţia cazurilor de capitalizare a acestora, conform prevederilor S.N.C. 23 "Cheltuielile privind împrumuturile": Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 411 "Credite bancarepe termen lung" Ct 412 "Credite bancare pe termen lungpentru salariati" Ct 413 "împrumuturi pe termen lung" Ct 511 "Credite bancare pe termen scurt" Ct 512 "Credite bancare pe termen scurtpentru salariaţi" Ct 513 "împrumuturi pe termen scurt". 4. Reflectarea cheltuielilor anticipate aferente perioadei de gestiune curente: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 251 "Cheltuieli anticipate curente". 5. Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen scurt acordate anterior şi nereclamate, la care a expirat termenul de prescripţie: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 224 "Avansuripe termen scurt acordate". 6. Trecerea la cheltuieli a creanţelor dubioase, cu termenul de prescripţie expirat în cazul când n-au fost create rezerve pentm aceste scopuri: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 134 "Creanţepe termen lung" Ct 228 "Creanţe pe termen scurtprivind veniturile calculate" Ct 229 "Alte creanţe pe termen scurt" 7. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a investiţiilor pe termen scurt care nu pot fî achitate (restituite): Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 231 "Investiţu pe termen scurt înpârţi nelegate" Ct 232 "Investiţiipe termen scurt în pârţi legate". 8. Reflectarea hpsurilor şi pierderilor valorilor materiale, mijloacelor şi documentelor băneşti, stabilite cu ocazia inventarierii: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 211 "Materiale" Ct 212 "Animale la creştere şi îngrâşat" Ct 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtâ durată" Ct 215 "Producţia în curs de execuţie" Ct 216 "Produse" Ct 217"Mărfuri" Ct 241 "Casa" Ct 246 "Documente bâneşti". 9. Reflectarea costului rebutului definitiv şi cheltuielilor privind remedierea rebutului: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 811 "Producţia de bazâ" ' Ct 812 "Activitâţi auxiliare" Ct 211 "Materiale" Ct 531 "Datoriifaţâ de personal privind retribuîrea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurările". 10. Reflectarea cheltuielilor aferente emisiunii şi plasării titlurilor de valoare: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont valutar" Ct 539 "Alte datoriipe termen scurt". 11. Trecerea la cheltuieli a consumurilor de producţie indirecte constante nerepartizate: Dt 714 "Alte chehuieli operaţionale" Ct 813 "Consumuri indirecte de producţie". 12. Trecerea la cheltuieli a sumelor diferenţelor dintre costul (valoarea de intrare) a stocurilor de materiale şi mărfuri şi valoarea realizabilă netă a acestora: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 211 "Materiale" Ct 212 "Animale la creştere şi îngrâşat" Ct 213 "Obiecte de micâ valoare şi scurtâ duratâ" Ct 215 "Producţia în curs de execuţie" Ct 216 "Produse" Ct 217 "Mârfuri". 13. Calcularea plăţii pentru activele nemateriale, terenunle, mijloacele fixe cu destinaţie generală gospodărească luate m arendă curentă: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 539 "Alte datoriipe termen scurt". 14. Achitarea sau calcularea amenzilor, penalităţilor, despăgubirilor: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont de decontare" Ct 539 "Alte datoriipe termen scurt". 15. Reflectarea diminuării valorii de intrare sau a celei reevaluate a investiţiilor pe termen scurt: Dt 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 233 "Diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt". La finele fîecărei perioade de gestiune rulajul din debitul contului sintetic 714 "Alte cheltuieli operaţionale" se reflectă în raportul privind rezultatele financiare în rândul cu aceeaşi denumire 070 şi se ia în calcul la determinarea rezultatului financiar contabil. Contul 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii" este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente ieşirii activelor pe termen lung, reevaluării acestora, participaţiilor m alte întreprinderi, părţilor legate, precum şi cheltuielile privind operaţiunile cu titlurile de valoare pe termen lung etc. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii de investiţii se acumulează în debitul contului 721 şi se reflectă prin următoarele formule contabile: 1. Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite: Dt 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii" Ct 111 "Active nemateriale" Ct 112 "Active nemateriale în curs de execuţie" Ct 121 "Active materiale în curs de execuţie" Ct 122 "Terenuri" Ct 123 "Mijloacefixe" Ct 125 "Resurse naturale" Ct 131 "Investiţii pe termen lung în părţi nelegate" Ct 132 "Investiţii pe termen lung în pârţi legate". 2. Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung: Dt 721 "Cheltuieli ale activitâţii de investiţii" Ct 211 "Materiale" Ct 531 "Datorii faţâ de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigurârile" Ct 812 "Activitâţi auxiliare" Ct 521 "Datoriipe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datoriipe termen scurt privind părţile legate". 3. Crearea rezervei pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor fixe la expirarea duratei de exploatare utilă a acestora: Dt 721 "Cheltuieli ale activitâţii de investiţii" Ct 538 "Rezerve pentru cheltuieli şi plâţi prelimine'". 4. Reflectarea reducerii valorii activelor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii" Ct 341 "Diferenţe din reevaluarea activelorpe termen lung". 5. Reflectarea lipsurilor şi pierderilor activelor pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii: Dt 721 "Cheltuieli ale activitâţii de investitii" Ct 111 "Active nemateriale" Ct 112 "Active nemateriale în curs de execuţie" Ct 121 "Active materiale în curs de executie" Ct 123 "Mijloace fîxe". 6. Trecerea la cheltuieli a sumelor ecartului de reevaluare a investiţiilor pe termen lung la ieşirea acestora: Dt 721 "Cheltuieli ale activitâţii de investiţii" Ct 133 "Modificarea valorii investiţiilor pe termen lung". La finele fiecărei perioade de gestiune, rulajul din debitul contului 721 "Cheltuieli ale activităţii de investiţii" se scade din venituri la determinarea indicatorului din rândul 090 "Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)" al raportului privind rezultatele financiare. Contul 722 "Cheltuieli ale activitâţii fînanciare" este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente plăţii redevenţelor, arendei finanţate, diferenţelor de curs valutar etc. În cursul perioadei de gestiune cheltuielile activităţii financiare se acumulează în debitul contului 722 şi se reflectă prin formulele contabile: 1. Achitarea sau calcularea plăţii pentm activele imobilizate arendate pe termen lung de la alte persoane juridice şi fizice: Dt 722 "Cheltuieli ale activitâţii financiare" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont valutar" Ct 521 "Datoriipe termen scurt privind facturile comerciale". 2. Reflectarea pierderilor aferente diferenţelor nefavorabile de curs privind conturile valutare şi operaţiunile m valută străină: Dt 722 "Cheltuieli ale activitâţii financiare" Ct 221 "Creanţepe termen scurt aferente facturilor comerciale" Ct 223 "Creanţepe termen scurt alepârţilor legate" Ct 224 "Avansuri pe termen scurt acordate" Ct 241 "Casa" Ct 243 "Cont valutar" Ct 244 "Conturi speciale la bânci" Ct 227 "Creanţepe termen scurt ale personalului" Ct 521 "Datoriipe termen scurt privind facturile comerciale" Ct 522 "Datoriipe termen scurtfaţă depârţile legate" Ct 534 "Datorii privind decontârile cu bugetul". 3. Trecerea la cheltuieli a avansurilor pe termen lung acordate anterior şi nereclamate: Dt 722 "Cheltuieli ale activitâţii financiare" Ct 136 "Avansuri pe termen lung acordate". La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 722 "Cheltuieli ale activitâţii fînanciare" se ia în calcul la determinarea indicatorului din rândul 100 "Rezultatul din activitatea financiarâ: profît (pierdere)" al raportului privind rezultatele financiare. Contul 723 "Pierderi excepţionale" este destinat generalizării informaţiei privind pierderile din calamităţile naturale, perturbări politice, modificarea legislaţiei ţării şi altor evenimente exceptionale. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 723 "Pierderi excepţionale" se acumulează, cu total cumulativ de la începutul anului, pierderile din evenimentele excepţionale. în acest caz, se întocmesc formulele contabile: 1. Trecerea la cheltuieli a valorii de bilanţ a activelor pe termen lung şi curente ieşite ca rezultat al evenimentelor exceptionale: Dt 723 "Pierderi excepţionale" Ct 111 "Active nemateriale" Ct 112 "Active nemateriale în curs de execuţie" Ct 121 "Active materiale în curs de execuţie" Ct 123 "Mijloacefîxe" Ct 211 "Materiale" Ct 212 "Animale la creştere şi îngrâşat" Ct 213 "Obiecte de mică valoare şi scurtâ duratâ" Ct 215 "Producţia în curs de execuţie" Ct 216 "Produse" Ct 217"Mârfuri" Ct 241 "Casa" Ct 242 "Cont de decontare" Ct 243 "Cont valutar" Ct 244 "Conturi speciale la banci" Ct 245 "Transferuri bâneşti în expediţie" Ct 246 "Documente bâneşti Ct 252 "Alte active curente". 2. Reflectarea cheltuielilor privind lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale: Dt 723 "Pierderi excepţionale" Ct 211 "Materiale" Ct 531 "Datoriifaţâ de personal privind retribuirea muncii" Ct 533 "Datorii privind asigiirârile" Ct 241 "Casa" Ct 521 "Datoriipe tennen scurt privind facturile" Ct 812 "Activitâţi auxiliare". La finele fîecărei perioade de gestiune pierderile excepţionale acumulate în debitul contului 723 se reflectă în raportul privind rezultatele financiare şi se iau în calcul la determinarea indicatorului din rândul 120 "Rezultatul exceptional: profît (pierdere)". Contul 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente impozitului pe venit realizate în cursul perioadei de gestiune. În cursul perioadei de gestiune în debitul contului 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" se reflectă sumele avansurilor aferente impozitului pe venit în buget, calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar la sfârşitul anului - cheltuielile efective aferente impozitului pe venit, calculate ţinându-se cont de diferenţele permanente şi temporare apămte între venitul contabil şi impozabil2. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" se reflectă m raportul privind rezultatele financiare în rândul 140 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" şi se scade din rezultatul financiar la determinarea profitului net (pierderii) al întreprinderii. La finele anului de gestiune, conturile de cheltuieli se închid prin trecerea rulajelor debitoare ale acestora la rezultatul fînanciar. în acest caz, se întocmeşte formula contabilă: Dt 351 "Rezultat financiar total" Ct 711 "Costul vânzârilor" Ct 712 "Cheltuieli comerciale" Ct 713 "Cheltuieli generale şi administrative" Ct 714 "Alte cheltuieli operaţionale" Ct 721 "Cheltuieli ale activitâţii de investiţii" Ct 722 "Cheltuieli ale activitâţii financiare" Ct 723 "Pierderi excepţionale" Ct 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". După întocmirea acestei formule contabile, în contul 351 "Rezultat financiar total" se determină profîtul (pierderea) net al întreprinderii, obţinut în cursul anului de gestiune, care se reflectă m conturi în modul expus în ________________________ 2 Modul de reflectare a chcltuielilor (economiei) privind impozitul pe venit în conturile contabile este expus în volumul II a seriei de cârti "Noul sistem contabil al agenţilor economici din Republica Moldova". capitolul 10. Profitul (pierderea) net se înscrie în raportul privind rezultatele financiare în rândul cu aceeaşi denumire 150 şi se reportează în bilanţul contabil în rândul 590 "Profîtul net (pierdere) al perioadei de gestiune". La începutul anului de gestiune următor conturile de cheltuieli nu au sold. UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA Departamentul “Ştiinţe Economice” Catedra “Ştiinţe Economice” Tema: ”Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor” CHIŞINĂU 2001 Cuprins Introducere 1. Definiţiile şi componenţa consumurilor şi cheltuielilor 2. Componenţa consumurilor 3. Componenţa cheltuielilor 4. Determinarea şi constatarea consumurilor şi cheltuielilor 4.1 Determinarea consumurilor şi cheltuielilor 4.2 constatarea consumurilor şi cheltuielilor 5. Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 5.1 Contabilitatea consumurilor 5.2 Contabilitatea cheltuielilor Încheiere Bibliografie Introducere În prezent în Republica Moldova are loc trecerea de la economia centralizată planificată la cea de piaţă, fapt ce a determinat necesitatea creării unui nou mecanism de derijare a economiei. Un rol premordial în aceasta îi revine contabilităţii, care în actuale condiţii trebuie să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionarii, bursele de valori, autorităţile fiscale şi alte autorităţi de stat, structurile de prognozare a dezvoltării ecconomiei şi alte categorii de utilizatori ai informaţiei prezentate în rapoartele (situaţiile) financiare ale întreprinderilor. În prezenta concepţie este fundamentată necesitatea reformei contabilităţii şi întocmirii rapoartelor financiare în conformitate cu normele internaţionale, fapt ce va contribui la crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea pieţilor de capital şi de hîrtii de valoare, majorarea investiţiilor, integrarea economiei republicii în economia mondială, precum şi pentru optimizarea corelaţiei dintre interesele agenţilor economici, statului şi altor utilizatori externi de informaţie. Încheiere Prezenta lucrare este efectuată în baza Standardului Naţional de Contabilitate 3. Acest standart este elaborat pentru facilitarea asimilării noului sistem de contabilizare a consumurilor şi cheltuielilor la etapele iniţiale ale reformei contabilităţii. Obiectivul - îl constituie determinarea componenţei consumurilor şi cheltuielilor întreprinderilor de producţie, de comerţ şi de prestări servicii, a cheltuielilor activităţii operaţionale, de investiţii şi financiare, precum şi a pierderilor excepţionale. Sistemul de contabilitate este creat , în principiu, spre satisfacerea necesităţilor de informaţie economică a autorităţilor fiscale şi a altor autorităţi de stat. Aceasta nu corespunde în deplină măsură intereselor altor categorii de utilizatori. În ultimii ani, pe măsura trecerii economiei la relaţiile de piaţă, au fost operate unele modificări şi completări în metodologia contabilităţii, dar ele nu sânt adecvate infrastructurii economiei de piaţă create în Republica Moldova şi bazei legislative în dezvoltării businessului şi atragerii de investiţii, fapt ce nu contribuie la evoluţia unor procese progresive în economia de piaţă. Bibliografie 1. “Acte Normative cu privire la reforma contabilităţii”, vol.I, MOLDPRES, Chiş.1998 2. “Standardul Naţional de Contabilitate 3” 3. “Contabilitatea Financiară”, ACAP, Chiş.1999 4. Monitorul Oficial “Hotărârea privind reforma contabilităţii”, Chiş.24 decembrie 1997 5. “Definiţii generale şi componenţa consumurilor şi cheltuielilor”, Contabilitatea şi Audit 1/1998

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva