Оплаченная реклама

marți, 10 septembrie 2013

Falimentul

49
- V -
FALIMENTUL
Reglementari legale aplicabile
· Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului,
republicata;
· Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancar, modificata de
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/1999;
· Ordonanta Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitatii practicienilor in
reorganizare si lichidare.
Normele legale mai sus mentionate reglementeaza:
1. Persoanele supuse procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
2. Conditiile obligatorii pentru aplicarea reglementarilor privitoare la
faliment
3. Procedurile aplicabile unei persoane aflate in imposibilitatea de
respectare a angajamentelor asumate
4. Organele care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
5. Falimentul bancar
1. Persoanele supuse procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
1.1. Comerciantii persoane fizice care isi desfasoara activitatea comerciala in
conformitate cu prevederile Decretului - Lege nr. 54/1990.
1.2. Societatile comerciale
Precizari:
· Prezenta reglementare se aplica in egala masura filialelor societatilor
comerciale straine - persoane juridice române.
50
· Procedura falimentului bancar este in principal reglementata de Legea nr.
83/1998, completata cu dispozitiilr Legii nr. 64/1995 privind procedura
reorganizarii judiciare si a falimentului.
· Procedura falimentului stabilita prin Legea nr. 64/1995 nu se aplica:
- societatilor comerciale cu capital majoritar de stat pentru care
Guvernul a instituit sau va institui proceduri speciale de supraveghere
financiara (pe perioada cât acestea se afla sub incidenta acestor
proceduri);
- regiilor autonome (pentru care se va stabili prin lege o procedura
speciala aplicabila in caz de insolvabilitate, in acord cu regimul
general al proprietatii publice).
2. Conditiile obligatorii pentru aplicarea reglementarilor privitoare la
faliment
a) Datoriile sa fie de natura comerciala;
b) Comerciantul sa fie in imposibilitate de a face fata datoriilor sale;
c) Comerciantul sa fie in imposibilitate de a face fata datoriilor sale cu sumele de
bani disponibile.
Precizare:
· Insuficienta disponibilitatilor banesti se refera la soldul creditor al contului
bancar si la numerarul din casierie. Nu vor fi luate in considerare la
aprecierea sumelor de bani disponibile urmatoarele instrumente financiare:
- efectele de comert;
- valorile mobiliare incasabile la vedere.
3. Proceduri aplicabile unei persoane aflata in imposibilitate de respectare a
angajamentelor asumate
Legea instituie doua proceduri distincte:
- reorganizarea judiciara, având ca scop redresarea economica a debitorului si
plata pasivului sau;
- falimentul, având ca scop lichidarea averii debitorului si plata tuturor datoriilor sale
comerciale.
51
3.1. Reorganizarea judiciara
In cazul reorganizarii, societatea comerciala va fi condusa de aceiasi manageri, insa in
cazul in care judecatorul sindic va aprecia ca redresarea societatii depinde de
schimbarea acestora, vor fi numiti alti manageri.
De asemenea, societatea comerciala se va supune unui plan de reorganizare, al carui
scop este asigurarea posibilitatilor societatii de plata a datoriilor. In cazul in care planul
de reorganizare reuseste, societatea comerciala isi va continua activitatea, iar in cazul in
care debitorul nu se conformeaza planului sau planul nu reuseste, judecatorul sindic
poate sa aprobe inceperea procedurii falimentului.
3.2. Falimentul
Aplicarea acestei proceduri are loc in momentul in care, in mod cert, redresarea unei
societati comerciale nu mai este posibila, singura solutie de achitare a datoriilor sale
comerciale fiind lichidarea in intregime a activului.
Procedura falimentului parcurge urmatoarele etape:
a) Luarea primelor masuri:
- ridicarea drepturilor debitorului de a-si administra averea;
- sigilarea bunurilor care fac parte din averea debitorului;
- inventarierea acestor bunuri;
- luarea masurilor de conservare a bunurilor;
- vânzarea unor bunuri;
- blocarea depozitelor bancare;
- inscrieri sau inregistrari in registrele de publicitate imobiliara.
b) Stabilirea masei pasive:
- intocmirea listei creditorilor, a listei bunurilor debitorului si a contului de
profit si pierderi pe anul anterior depunerii cererii;
- verificarea creantelor si intocmirea tabelelor de creante;
- intocmirea de catre lichidator a tabelului preliminar al tuturor obligatiilor
debitorului;
- solutionarea de catre judecatorul-sindic a contestatiilor;
- intocmirea si afisarea tabelului definitiv al obligatiilor debitorului.
c) Efectuarea lichidarii:
- vânzarea bunurilor debitorului la licitatie sau direct, cât mai avantajos si cât
mai repede, la timpul potrivit si la pretul maxim;
- evaluarea bunurilor prin expert;
52
- publicitatea vânzarilor;
- incasarea veniturilor rezultate din administrarea bunurilor debitorului;
- depunerea sumelor obtinute din vânzari;
- plata taxelor, a timbrelor si a tuturor cheltuielilor aferente vânzarii bunurilor,
inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea si administrarea acestor
bunuri, precum si plata retributiilor persoanelor angajate in conditiile art.22
din lege;
- plata creditorilor care au garantii reale.
d) Distribuirea sumelor presupune:
- intocmirea de catre lichidator a raportului si a planului de distribuire si
notificarea acestora catre creditori;
- solutionarea de catre judecatorul-sindic a obiectiilor la raport si la plan;
- acoperirea cheltuielilor aferente procedurii de lichidare si plata creantelor in
ordinea stabilita de lege;
- consemnarea unor sume pentru plata ulterioara a unor creante;
- rezolvarea contestatiilor cu privire la creante;
- intocmirea raportului final si a bilantului de catre lichidator, solutionarea
obiectiilor la acestea si aprobarea lor de catre judecatorul-sindic;
- distribuirea finala a fondurilor debitorului.
e) Inchiderea lichidarii, la cererea lichidatorului, printr-o hotarâre a judecatoruluisindic.
4. Organele care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
Potrivit legii, aceste organe sunt: instanta judecatoreasca, judecatorul-sindic, adunarea
creditorilor, administratorul si lichidatorul. Judecatorul-sindic are, in principal,
prerogative de coordonare, iar administratorul (respectiv lichidatorul) are
prerogative operative.
Activitatea de reorganizare si lichidare este indeplinita de catre practicieni in
reorganizare si lichidare, persoane fizice sau juridice. Atat administratorul, cat si
lichidatorul, trebuie sa corespunda anumitor conditi profesionale, iar dobandirea acestei
calitati are loc in urma unui examen organizat de Uniunea Nationala a Practicienilor in
Reorganizare si Lichidare, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
79/1999.
53
4.1. Instanta judecatoreasca
Toate procedurile privind reorganizarea judiciara si falimentul, cu exceptia recursului
formulat impotriva hotarârilor date de judecatorul-sindic, sunt de competenta exclusiva a
tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul debitorului, care figureaza in registrul
comertului. Acestea sunt exercitate prin intermediul unui judecator-sindic, desemnat de
presedintele tribunalului.
4.2. Judecatorul-sindic
Judecatorul-sindic este un magistrat nominalizat de presedintele tribunalului, dintre
judecatorii desemnati ca judecatori-sindici.
Judecatorul-sindic areca principale atributii:
- darea hotarârii de deschidere a procedurii;
- judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor
pentru inceperea procedurii;
- desemnarea, prin hotarâre, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea
atributiilor acestora, controlul asupra activitatii lor si, daca este cazul, inlocuirea
acestora;
- judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-si mai conduce
activitatea;
- judecarea actiunilor introduse de administrator sau lichidator pentru anularea unor
transferuri cu caracter patrimonial, anterioare cererii introductive;
- judecarea contestatiilor debitorului ori creditorilor impotriva masurilor luate de
administrator sau lichidator;
- confirmarea planului de reorganizare sau, dupa caz, de lichidare, dupa votarea lui
de catre creditori;
- hotarârea de a se continua activitatea debitorului, in caz de reorganizare;
- solutionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale si la raportul final ale
adminstratorului sau lichidatorului;
- darea hotarârii de inchidere a procedurii.
4.3. Adunarea creditorilor
Adunarea creditorilor este formata din totalitatea creditorilor cunoscuti si este convocata
si prezidata de catre administrator sau lichidator, cu exceptia primei sedinte care va fi
convocata si prezidata de catre judecatorul-sindic. Adunarea creditorilor poate fi
54
convocata si la cererea creditorilor detinând creante in valoare de cel putin 50% din
valoarea totala a acestora.
Principalele atributii ale Adunarii creditorilor sunt:
- analizeaza situatia financiara a debitorului;
- analizeaza masurile luate de administrator sau lichidator si efectele acestora;
- propune, motivat, luarea altor masuri de catre administrator sau lichidator;
- hotaraste, prin vot, asupra planului de reorganizare sau lichidare.
4.4. Administratorul
Creditorii care detin minimum 50% din valoarea creantelor pot decide angajarea unui
administrator (persoana fizica sau societate comerciala), stabilindu-i si retributia,
indiferent daca, prin hotarârea de deschidere a procedurii, judecatorul-sindic a
desemnat un administrator.
Principalele atributii ale administratorului sunt:
- examineaza activitatea debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmeste un
raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la incetarea de plati,
cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, si supune acel raport
judecatorului-sindic in termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
- supravegheaza operatiunile de gestionare a patrimoniului debitorului;
- conduce in tot sau in parte activitatea debitorului;
- stabileste datele sedintelor Adunarii creditorilor;
- introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna
drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial privind
operatiunile comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate
de acesta susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor;
- mentine sau denunta unele contracte incheiate de debitor;
- examineaza creantele si, atunci când este cazul, formuleaza obiectiuni;
- urmareste incasarea creantelor referitoare la bunurile din patrimoniul debitorului
sau la sumele de bani transferate de acesta inainte de deschiderea procedurii;
- incheie tranzactii, descarca de datorii, descarca fidejusorii, renunta la garantiile
reale, toate acestea fiind posibile cu conditia confirmarii de catre judecatorulsindic;
- sesizeaza judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care necesita o
solutionare de catre acesta;
- orice alte atributii stabilite, prin incheiere, de catre judecatorul-sindic, cu exceptia
celor prevazute in competenta exclusiva a acestuia.
55
Atributiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atributiilor lichidatorului de
catre judecatorul-sindic.
4.5. Lichidatorul
Daca s-a admis planul de lichidare sau s-a decis inceperea procedurii falimentului,
judecatorul-sindic va desemna un lichidator, respectându-se, in prealabil, procedura
prevazuta pentru propunerea administratorului.
Principalele atributii ale lichidatorului sunt:
- examineaza activitatea debitorului in raport cu situatia de fapt si intocmeste un
raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la incetarea de plati,
cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila si supunerea acelui raport
judecatorului-sindic in termen de 30 de zile de la desemnarea sa;
- conduce in tot sau in parte activitatea debitorului;
- introduce actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor in dauna
drepturilor creditorilor, precum si a unor transferuri cu caracter patrimonial privind
operatiunile comerciale incheiate de debitor si a constituirii unor garantii acordate
de acesta susceptibile de a prejudicia drepturile creditorilor;
- aplica sigiliile, inventarieaza bunurile si ia masurile corespunzatoare pentru
conservarea lor;
- mentine sau denunta unele contracte incheiate de debitor;
- examineaza creantele si, atunci cand este cazul, formuleaza obiectiuni la ele;
- urmareste incasarea creantelor referitoare la bunurile din patrimoniul debitorului
sau la sumele de bani transferate de acesta inaintea deschiderii procedurii;
- primeste platile pe seama debitorului si le consemneaza in contul averii debitorului;
- vinde bunurile debitorului in conformitate cu prevederile legale;
- incheie tranzactii, descarca de datorii, descarca fidejusorii, renunta la garantiile
reale, toate acestea fiind posibile cu conditia confirmarii de catre judecatorulsindic;
- sesizeaza judecatorul-sindic in legatura cu orice problema care necesita o
solutionarea de catre acesta;
- orice alte atributii stabilite, prin incheiere, de catre judecatorul-sindic.
Concluzie:
Actualmente, institutia falimentului in România este reglementata unitar si modern, fiind
axata pe doua principii:
56
- incercarea de redresare economica a societatii comerciale si, numai daca aceasta
nu este posibila, lichidarea ei;
- organizarea procedurii falimentului astfel incât sa fie posibila, intr-o cât mai mare
masura, satisfacerea cât mai rapida si integrala a creantelor tuturor creditorilor.
Totusi, aplicarea in practica a acestei proceduri se dovedeste anevoioasa intrucât:
- in România exista numeroase societati comerciale fictive, ale caror existenta,
sediu, organe de conducere sunt adeseori incerte;
- debitorii aflati in incetare de plati evita sistematic sa declare din proprie initiativa
aceasta stare de fapt.
5. Falimentul bancar
Falimentul societatilor bancare legal constituite in Romania si aflate in stare de
insolvabilitatese desfasoara potrivit unei proceduri particulare instituita prin Legea nr.
83/1998, modificata, O banca este considerata in stare de faliment, daca se afla intr-una
din urmatoarele situatii:
- banca nu a onorat integral creantele certe, lichide si exigibile, de cel putin 30 de
zile;
- valoarea obligatiilor bancii depaseste valoarea activului sau.
Valoarea activului net al bancii se va calcula in conformitate cu normele emise de Banca
Nationala a Romaniei.
Procedura falimentului va incepe pe baza unei cereri introduse de catre banca debitoare
sau de catre creditorii acesteia ori de catre Banca Nationala a Romaniei.
Toate procedurile prevazute de Legea nr. 83/1998 modificata, cu exceptia recursului,
sunt de competenta exclusiva a tribunalului in jurisdictia caruia se afla sediul bancii
debitoare, care figureaza in registrul comertului, si sunt exercitate de un judecator sindic.
Procedura falimentului unei banci incepe, de regula, dupa constatarea de catre Banca
Nationala a Romaniei ca aplicarea masurilor de supraveghere speciala, desfasurate in
scopul redresarii bancii respective, nu a condus la evitarea starii de insolvabilitate. Banca
debitoare, care nu mai poate face fata in totalitate datoriilor sale exigibile cu sumele de
bani disponibile, poate adresa tribunalului o cerere pentru a fi supusa dispozitiilor Legii
nr. 83/1998. Cererea bancii va fi semnata de persoanele care, potrivit prevederilor legii,
au calitatea de a o reprezenta.
Orice creditor, care are o creanta certa, lichida si exigibila, poate introduce la tribunal o
cerere impotriva unei banci debitoare, care, timp de cel putin 30 de zile, se afla in
incetare de plati.
57
Creditorul nu va putea putea introduce cererea fara sa faca dovada ca, in prealabil, ca
urmare a introducerii unei actiuni de executare silita asupra contului bancii debitoare,
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de tert poprit, a comunicat ca banca respectiva
se afla in incetare de plati de peste 30 de zile.
Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de autoritate de supraveghere bancara, va
putea introduce cerere impotriva bancii fata de care s-au aplicat masuri de supraveghere
sau administrare speciala si care nu au condus la redresarea bancii aflate in situatia de a
nu onora platile. Judecatorul sindic va comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea
sa privind inceperea procedurii falimentului bancii debitoare. Banca Nationala a
Romaniei va inchide de indata conturile bancii debitoare, deschise la Banca Nationala a
Romaniei si va deschide un nou cont, cu mentiunea “banca in faliment”. In acest cont
se vor vira sumele de bani existente pana la acea data in conturile bancii. In continuare,
operatiunile financiare ale bancii in faliment se vor desfasura exclusiv prin acest cont.
Tribunalul poate dispune ca o parte din pasivul bancii ajunsa in stare de faliment, sa fie
suportat de catre membrii organelor de conducere – administratori, directori si, dupa
caz, cenzori, daca au contribuit la falimentul acesteia, prin una din urmatoarele fapte:
- au folosit bunurile sau creditele bancii in folosul propriu;
- au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea bancii;
- au dispus, in interes personal, continuarea unei activitati care ducea in mod vadit
banca la incetarea de plati;
- au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile si nu
au tinut contabilitatea in conformitate cu legea;
- au deturnat sau au ascuns o parte din activul bancii sau au marit, in mod fictiv,
pasivul acesteia;
- au folosit mijloace ruinatoare, pentru a procura bancii fonduri, in scopul intarzierii
incetarii de plati;
- in luna precedenta incetarii platilor, au platit sau au dispus sa se plateasca, cu
preferinta, unui creditor, in dauna celorlalti creditori.
Aplicarea acestor dispozitii nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care
constituie infractiuni. Sumele platite potrivit celor de mai sus vor intra in averea bancii
debitoare si vor fi destinate platii datoriilor. In vederea luarii masurilor mentionate mai
sus, judecatorul-sindic poate fi sesizat de catre lichidator, de catre oricare dintre
creditori, de catre Banca Nationala a Romaniei sau se poate sesiza din oficiu, pe baza
datelor din dosarul cauzei si va putea dispune masuri asiguratorii.
Procedura falimentului va fi inchisa atunci cand judecatorul sindic a aprobat raportul
final, cand toate fondurile sau bunurile din averea bancii ajunse in stare de faliment au
58
fost distribuite si fondurile nereclamate au fost depuse la Banca Nationala a Romaniei.
Hotararea judecatorului sindic de inchidere a procedurii falimentului va fi comunicata in
scris tuturor creditorilor, bancii debitoare si Bancii Nationale a Romaniei, care va

inchide contul “banca in faliment” si va vira eventualele sume ramase in cont la bugetulde stat. Aceste sume pot fi solicitate de persoanele indreptatite, in termenul legal deprescriptie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhiva